◣ Regulamin

Regulamin akcji „HTC i Pepe Jeans” z dnia 13.07.2017 roku („Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady prowadzenia akcji „HTC z Pepe Jeans” („Akcja”).
1.2. Organizatorem Akcji jest Pani Monika Majcher, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą „Heima Studio Monika Majcher” z siedzibą w Warszawie (02-796),
przy ul. Kazimierza Jeżewskiego 5F/33, NIP 5372100781, REGON 5372100781 („Organizator”)
1.3. Partnerami akcji są:
a) P4 Sp. z o.o., operator sieci Play, z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Taśmowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000217207, Regon 015808609, NIP: 951-21-20-077, wysokość kapitału zakładowego: 48 856 500,00 PLN („P4”);
b) HTC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Alejach Jerozolimskich 146C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000364335, NIP 5252489552, REGON 142570374, o kapitale zakładowym w wysokości 234.350.00 złotych („HTC”) oraz
c) Pepe Jeans Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-796), przy ul. Duchnickiej 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000202482, Regon 014890394, NIP: 527-22-12-902 („Pepe Jeans”) prowadzącą sklepy stacjonarne na terenie całej Polski oraz sklep internetowy pod adresem https://www.pepejeans.com („Sklep”).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

2.1 Akcja trwa od 13.07.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
2.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.3 Akcja kierowana jest do pełnoletnich, obecnych i nowych abonentów sieci Play („Klienci”), którzy w dniach od 13.07.2016 r. do 30.09.2017 r.
(i) zawrą z P4 umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na 24 miesiące
albo dokonają zmiany łączącej ich z P4 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, ustanawiając nowy czas oznaczony obowiązywania tej umowy wynoszący 24 miesiące,
(ii) wraz z jednoczesnym zawarciem z P4 lub agentem P4 umowy sprzedaży telefonu HTC One A9s („Telefon”).
Umowy, o których mowa w niniejszym ustępie, można zawrzeć w (i) punktach sprzedaży Play bądź (ii) podczas wizyty kuriera, po złożeniu zamówienia za pośrednictwem strony www.play.pl albo Telesprzedaży Play.

§ 3 WYDAWANIE NAGRÓD

3.1 W ramach Akcji każdy Klient spełniający warunki określone w ustępie 2.3. Regulaminu otrzyma jednorazowy voucher zniżkowy o wartości 100 (słownie: sto) złotych brutto
na zakupy w Sklepie („Voucher”).
3.2 Voucher znajduje się w środku opakowania telefonu nabytego zgodnie z ustępem
2.3 Regulaminu lub zostanie wręczony Klientowi przez sprzedawcę.
3.3 W razie odstąpienia przez Klienta od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
o której mowa w ust. 2.3. Regulaminu, stosownie do postanowień ww. umowy, Voucher podlega zwrotowi wraz z Telefonem.
3.4 Voucher można wykorzystać tylko raz, w trakcie zakupów w Sklepie na minimalną kwotę 300 (słownie: trzysta) złotych brutto. W trakcie zakupów internetowych w Sklepie Klient związany jest postanowieniami regulaminu Sklepu opublikowanego na stronie https://www.pepejeans.com/pl_pl/help/#/payment („Regulamin Sklepu”).
3.5 Voucher nie może być użyty do zakupu kart podarunkowych Sklepu oraz nie podlega wymianie na gotówkę.
3.6 Voucher nie łączy się z innymi promocjami i zniżkami oferowanymi przez Sklep.
3.7 Voucher nie obowiązuje w sklepach Pepe Jeans typu outlet.
3.8 Warunkiem realizacji Vouchera jest prawidłowe podanie unikalnego kodu umieszczonego na Voucherze w trakcie dokonywania transakcji w Sklepie.
3.9 Towary zakupione przy użyciu Vouchera podlegają zwrotowi, zgodnie z Regulaminem Sklepu.
3.10 Voucher można wykorzystać do 31.12.2017 r. Po upływie tego terminu Voucher traci ważność.
3.11 Organizator nie odpowiada za utratę, zniszczenie, kradzież ani nieautoryzowane użycie Vouchera.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1 Każdemu uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej Akcji
z zastrzeżeniem że:
(i) reklamacje dotyczące usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatora, a także nabytych aparatów telefonicznych, winny być kierowane do P4, na zasadach określonych w umowie
o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
(ii) reklamacje dotyczące zakupów w Sklepie winny być kierowane do Pepe Jeans , na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu;
4.2 Reklamacje związane z Akcją (w tym: dotyczące niemożliwości użycia Vouchera, jego braku w opakowaniu Telefonu lub niewydania przez sprzedawcę) powinny być składane wyłącznie w formie e-mailowej, t.j. przesyłane na adres Organizatora: monika.majcher@heimapr.pl, z tytułem wiadomości: „HTC z Play”.
4.3 Reklamacje mogą być składane nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Akcji. Reklamacje rozpatrywane będą drogą e-mailową w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ich zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się datę wpływu zgłoszenia do Organizatora. Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, na inny adres niż wskazany w ust. 4.2 Regulaminu, bądź które nie będą zawierać wszystkich elementów wskazanych w ust. 4.4 Regulaminu, nie będą rozpatrywane, co nie wyklucza prawa uczestnika do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
4.4 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację, adres
do korespondencji, adres e-mail oraz opis podstaw reklamacji.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.heimastudio.pl/regulamin („Strona”).
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu, przy czym nie mogą one naruszać praw nabytych przed zmianą. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Organizator opublikuje informację na Stronie ze stosownym wyprzedzeniem.
5.3 W zakresie nieregulowanym postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w tym: Kodeksu Cywilnego.
5.4 Organizator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów na potrzeby procesu rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego rozpatrzenia reklamacji. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
5.5 Dane osobowe będą przetwarzane przez Pepe Jeans zgodnie z Regulaminem Sklepu.